Liên hệ

<div contenteditable="false" tabindex="-1"> <div class="btgrid" data-widget="btgrid"> <div class="row row-1"> <div class="col col-md-4"> <div class="content"> <meta charset="utf-8" /> <table border="0" cellpadding="1" cellspacing="1"> <tbody> <tr> <td> <p><img alt="" src="/upload_images/images/2022/01/27/Group%2011012.png" style="width: 40px; height: 40px;" /></p> </td> <td> <p><strong>Trụ sở chính</strong></p> <p><span style="font-size:14px;">VP&nbsp;Hà Nội: Tầng 6 - Tòa nhà MAC PLAZA - Số 10 -&nbsp;Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <div class="col col-md-4"> <div class="content"> <meta charset="utf-8" /> <table border="0" cellpadding="1" cellspacing="1"> <tbody> <tr> <td> <p><img alt="" src="/upload_images/images/2022/01/27/Group%2011013.png" style="width: 40px; height: 40px;" /></p> </td> <td> <p><strong>Gửi thắc mắc:</strong></p> <p>savanivietnam@savani.com.vn&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <div class="col col-md-4"> <div class="content"> <meta charset="utf-8" /> <table border="0" cellpadding="1" cellspacing="1"> <tbody> <tr> <td> <p><img alt="" src="/upload_images/images/2022/01/27/Group%2011014.png" style="width: 40px; height: 40px;" /></p> </td> <td> <p><strong>Hotline:</strong></p> <p>0888.566.599&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> </div> </div>